Virtual Qarabağ Elektron Kitabxanası

Virtual Qarabağ Elektron Kitabxanasına xoş gəlmisiniz!

Bizim Top Kateqoriyalar

Burada kateqoriyalar üzrə yeni kitablar öz əksini tapır.

 • İrevan xanlığı

  İrevan xanlığı

  Oxumaq
  Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu. I kitab

  Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu. I kitab

  Oxumaq
  Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi

  Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi

  Oxumaq
  Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

  Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir

  Oxumaq
 • Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том XII

  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том XII

  Oxumaq
  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том XI

  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том XI

  Oxumaq
  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том X

  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том X

  Oxumaq
  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том IX

  Акты собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею. Том IX

  Oxumaq

 • Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

  Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

  Oxumaq

Kitabxananın seçimi

Elektron kitabxanamızda olan ən məşhur kitabları diqqətinizə təqdim edirik.

İRƏVAN XANLIĞI

A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Bu kitabda görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi Nadir şahın yaratdığı Əfşar süqutundan sonra meydana gəlmiş Azərbaycan dövlətlərindən birindən – İrəvan xanlığından (1747-1828) bəhs olunur. Tərkibolunmaz ilkin mənbələr əsasında bu dövlətin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu sübuta yetirilir. Monoqrafiyada İrəvan xanlığı əhalisinin etnik tərkibi ilkin mənbələr əsasında araşdırılmış və erməni müəlliflərinin xanlığın xristian əhalisi barədə uydurma fikirlər - əhalinin əksəriyyətinin güya ermənilərdən ibarət olması ideyası ifşa olunmuşdur.

"Parisdən İsfahana səyahət": Amsterdam 1711

Şardən Jan

J.Şarden Şərqə bir neçə dəfə səyahət etmişdir. O, dövrünün diplomatiya ilə məşğul olan tacir və səyyahlarından elmi bilikləri və geniş dünyagörüşü ilə fərqlənmişdir. Kitabın Azərbaycanla bağlı hissələri tərcümə olunmuşdur. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.

Иреванское ханство: Иреванская крепость - символ героизма

Наджафли Гюнтекин

Территория современной Республики Армения является исторической землей Азербайджана. До того, как 29 мая 1918 года было создано армянское госу дарст во, эти земли всегда, во все периоды истории, при над лежали Азербайджану. Сыгравшие важ ную роль в формировании азербайджанского народа хурриты, ким мерийцы, скифы, сaки, гунны, мнoгочис лен ные oгузс кие и кыпчакские тюрки жили именно в этом ре гионе, особенно на землях вокруг озера Гёйча, и оста вили после себя богатое историко-культурное наследие.

"Родословная" армян и их миграция на Кавказ с Балкан

Данная работа показывает исторические этапы миграции армяк на Кавказ, и в частности в Азербайджан. Доводит до внимания читателя результаты этих миграций, их влияния на этническую номенклатуру населения страны. Авторы рассматривают и раскрывают на основе фактических материалов и фундаментальных трудов зарубежных исследователей корни «армянского вопроса» и армяно-азербайджанского конфликтов на протяжениевсего XX века. Показывают необоснованные притязания армянских националистов на земли исторического Азербайджана

Деэтнизация кавказских Албан в XIX веке

Гаджиева Ульвия

В работе впервые системно проанализирован труд «Арцах» епископа Макара Бархударянца, последнего албанского очевидца трансформации древнейшей Церкви Кавказа - Албанской Апостольской Автокефальной, проводимой Армянской Эчмиадзинской Церковью, дан механизм окончательной деэтнизации кавказских албан в Российской империи. Книга рассчитана для широкого круга читателей.

Армянская анонимная хроника 1722-1736 гг.

Stephenie Meyer

Хроника анонимна. Содержание ее охватывает события 1722—1736 гг., происходившие на территории Армении, Грузии, Азербайджана и сопредельных стран и областей. Материал, приводимый автором хроники, весьма ценен, ибо в большей своей части он не дублируется другими хрониками. Хроника издана на турецком языке Грантом Андреасяном на основе единственной рукописи монастыря мхитаристов в Венеции. Рукопись нам недоступна (как и самому Г. Андреасяну), поэтому мы знакомим читателя с содержанием хроники в переводе с турецкого языка на русский.

Kitabxanamıza Abunə olun

E-kitabxanaya daxil olan yeni kitablardan xəbərdar olmanız üçün e-poçtunuz ilə abunə olun.

"Virtual Qarabağ"
İKT Mərkəzi

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Zahid Xəlilov küçəsi, 26

+994 12 505 57 90